עצמאי או חברה?

עצמאי או חברה

ההחלטה להיות בעל עסק עצמאי דורשת חשיבה יזמית, רקימת הרעיון העסקי, נכונות להשקעה כספית להקמה ותפעול העסק, ובעיקר נכונות להשקעת שעות רבות של עבודה בתנאים של אי ודאות לגבי הצלחת העסק.

בעל עסק רשאי להקים את עסקו בבעלותו הישירה כ-"עצמאי – עוסק פטור/מורשה" או להקים "חברה בע"מ" שבאמצעותה הוא יפעיל את עסקו. לחברה בע"מ יש יתרונות אך גם חסרונות. כל בעל עסק חייב וצריך לעשות את שיקוליו בבואו להחליט על המסגרת המשפטית של העסק אותו הוא עומד להקים או שכבר הקים, לפי הצרכים והנתונים הספציפיים של עסקו.

 

שאלות המתעוררות בקשר למסגרת המשפטית של העסק

■    כאשר מוקם עסק לראשונה, האם להקימו כעצמאי או כחברה בע"מ ?

■    כאשר העסק כבר קיים כעסק עצמאי , האם כדאי להפכו לחברה בע"מ ?

■    מהם היתרונות לצרכי מס, אם בכלל בהפיכת העסק לחברה בע"מ?

■    מהם החשיפות והסיכונים שייווצרו בהפיכת העסק לחברה בע"מ?

■  כאשר בעל העסק מרגיש כי עקב הגידול בפעילות העסק, קשה לו לשלוט על פעילות העסק ועל הפעולות השונות (ספקים ולקוחות, עובדים, בנקים וכו').. הוא זקוק לפיקוח הדוק ולהנהלת חשבונות מקיפה יותר (הנה"ח כפולה) של רואה חשבון.

במאמר זה, נציג בפניכם את ההיבטים, והשיקולים השונים המהווים גורם מכריע בשאלה איך להקים את העסק- באיזו מסגרת משפטית?

 

הגדרות העסק וההבדלים המשפטיים העיקריים ביניהם

עסק עצמאי (שותפות / עוסק מורשה / עוסק פטור) –

אדם או מספר בני אדם המנהלים לבד את עסקם על שמם או על שם שותפות. היות והעסק רשום על שם בעליו, הבעלים והעסק הינם אותו גוף משפטי. כך, בעת פשיטת רגל ו/או הגשת תביעה משפטית, ניתן לתבוע את בעלי העסק באופן אישי. כפועל יוצא מכך, כל נכסי הבעלים חשופים בפני סכנת מימוש / עיקול.

חברה בע"מ – נפרק את המונח לשניים: חברה ו-בע"מ.

"חברה" היא בעצם תאגיד, ישות משפטית עצמאית – שמקים אדם או מספר בני אדם, אשר נרשם כחוק כתאגיד משפטי לפי חוק החברות הנהוג בישראל. לחברה נכסים מצד אחד והתחייבויות מצד שני, ויכולת להתקשר בעסקאות שונות באמצעות מנהליה.

"בע"מ"- משמעותו "בעירבון מוגבל"  דהיינו, לחברה התחייבות מוגבלת לתשלום התחייבויותיה עד לשווים של נכסיה. לא ניתן לתבוע את בעל החברה עצמו בשל התחייבויות החברה.

 

מאפיינים והבדלים בין חברה לעוסק עצמאי

  1. תחומי אחריות –בעסק עצמאי  – בעל העסק אחראי ישירות לפעילות העסקית ולהתחייבויות העסק.בחברה בע"מ  – החברה אחראית ישירות לפעילות העסקית ולהתחייבויותיה. כלומר, מנהלי החברה מפעילים את החברה אך לא הם וגם לא בעלי החברה אחראים אחריות ישירה להתחייבויות החברה.
  2.  הקשר מול רשויות המס

בעסק עצמאי – העסק ובעליו הינם ישות אחת בפני שלטונות המס. מספר ה"עוסק מורשה" במע"מ ובמס הכנסה של העסק, זהה למספר תעודת הזהות של בעל העסק. גם התיק במס הכנסה הינו על שם בעל העסק, כמו גם בביטוח לאומי. שלטונות המס אינם מהססים להפעיל סנקציות אישיות אזרחיות ופליליות על בעל העסק בכל מקרה של ליקוי בספרי החשבונות, בדיווחים השוטפים ובביצוע תשלומי המס. בעל העסק חייב בכל מחויבויות העסק כלפי רשויות המס באופן אישי .

בחברה בע"מ –  תיק במס ערך מוסף ובמס הכנסה הנו על שם החברה ומספרו זהה למספר החברה ברשם החברות. ביטוח לאומי כלל אינו פותח תיק לחברה בע"מ, שכן היא אינה מחויבת בתשלום ביטוח לאומי (למעט ביטוח לאומי בגין שכר עובדיה, בגינו נפתח מספר תיק ניכויים נפרד). לפיכך, סנקציות בגין חובות לרשויות המס יופעלו אך ורק כנגד רכושה של החברה, ולא כנגד בעלי המניות באופן אישי. רק במקרים של כוונה פלילית בעבירות מס כגון אי דיווח על פי חוק וכדומה, יינקטו סנקציות גם כנגד מנהלי החברה שפשעו.

 

  1. שיעורי מס הכנסה:

בעסק עצמאי – הרווחים מהעסק העצמאי חייבים במס הכנסה, על פי גובה ההכנסות, במס שיכול להגיע לשיעור של עד 50% . העצמאי זכאי לניכויים אישיים מהכנסתו החייבת בשל תשלומים לקופות גמל, לקרן השתלמות ולבטוח לאומי. וכן לנקודות זיכוי ולזיכויים בשל תשלומים לביטוח חיים, וזיכויים אישיים נוספים על פי מצבו האישי.

בחברה בע"מ – רווחים חייבים במס של חברה חייבים בשנת 2022 במס חברות בשיעור של 23%  בלבד. מנהל בחברה שבבעלותו, רשאי להחליט ולבחור את הדרך הטובה ביותר למשוך את הרווחים מהחברה שלו, או באמצעות משכורת או באמצעות דיבידנד. בזמן שהוא רוצה כמובן, כך האפשרות שבידו מתי למשוך ולשלם מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

  1. שיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות

בעסק עצמאי – כל הרווחים של עצמאי חייבים בביטוח לאומי ובמס בריאות עד מקסימום הכנסה חייבת של 45,075  ש"ח ברוטו לחודש (נכון לינואר 2022), התשלום מבוצע במקדמות חודשיות מידי 15 לחודש, חישוב החבות הסופית לביטוח לאומי נעשה על בסיס שנתי – לאחר הגשת הדוח השנתי על ההכנסות מהעסק של העצמאי למס הכנסה.

בחברה בע"מ – רווחים של חברה פטורים מביטוח לאומי וממס בריאות, שכן היא אינה מבוטחת או זכאית לכל הכנסה מהביטוח הלאומי. באופן דומה גם הכנסה מדיבידנד שיחולק על ידי החברה, יהיה פטור מדמי ביטוח לאומי בידי בעל המניות. החבות בדמי הביטוח תחול רק על משכורות שיימשכו על ידי בעל החברה העובד בה. גובה המשכורות החייבות בדמי ביטוח נתון לשיקול דעתו של בעליה בהתאם לאופי עבודתו בחברה.

 

היבטים נוספים לשיקולי הקמת עסק עצמאי או חברה

מוניטין ויציבות

לעצמאי – בדרך כלל עסק עצמאי מבוסס על יכולתו האישית של בעל העסק אשר משקיע בעסק, מנהל אותו ומקיים מגע אישי עם לקוחותיו.

שם העסק הגזור בדרך כלל משמו של בעל העסק מעיד לכאורה על אורך חיים מוגבל לעסק, זאת לעומת שם מסחרי המעיד על יציבות לאורך זמן.

תלות אישית בבעל העסק יכולה לגרום פגיעה קשה בפעילות העסקית, אם וכאשר בעל העסק מפסיק לתפקד בשל סיבות אישיות או בריאותיות.

בחברה בע"מ – קיימת תדמית בציבור כי חברה בע"מ היא בדרך כלל – עסק גדול.

ניתן להחליף את המנהלים וניתן למכור/להוריש את מניות הבעלות על החברה, בלי שההחלפה תיפגע בעצם פעילות החברה. מכאן עולה כי לחברה יש אורך חיים בלתי מוגבל, להבדיל מעסק של עצמאי התלוי באורך פעילותו העסקית, בתפקודו בעסק, במצב בריאותו או בפטירתו.

 

פיצויים ומשכורת

עצמאי אינו זכאי לפיצויים פטורים ממס. לעומת זאת, בעל חברה העוסק בניהולה, יכול לקבל משכורת חודשית מחברה שבבעלותו כמנהל שכיר ועל כן, זכאי לקבל פיצויים פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק בעת פרישתו. לפיכך למעשה, ניתן לראות בכך הטבת מס, בגובה המס על משכורת נוספת לכל שנת עבודה.

בנוסף לאמור לעיל, נציין שישנם גורמים נוספים שיש לשקול לפני קבלת החלטה, כמו עלויות בגין שירותי הנהלת חשבונות ודוח כספי מבוקר של חברה. עלויות אלה בדרך כלל גבוהות יותר מאשר בעסק עצמאי. מאידך הוצאות אלה הינן מוכרות לצרכי מס ולכן לא כל הנטל חל על החברה. שיקולים נוספים יכולים להיות היוקרה, העוצמה והניסיון שמשדרת חברה.

 

סיכום

כאמור, בבחירה בין ניהול עסק עצמאי לחברה, ישנם שיקולים לכאן ולכאן. לפיכך, כאשר עומדים בפני שאלת הקמת עסק עצמאי או חברה, מומלץ לבחון כל מקרה לגופו, דבר המצריך עזרה מקצועית בקבלת ההחלטה. במשרדנו רואי חשבון ויועצי מס מומחים בעלי ניסיון רב שנים. הבדיקה תעשה בעבורך על סמך הנתונים האישיים שהוצגו בפנינו, לרבות סוג העסק, היקף ההכנסה, מספר השותפים וכדומה. ביחד איתך נשקול את צורת ההתאגדות הנכונה ביותר לך, בהתאם לאופי העסק, היקף פעילותו הצפוי ופרמטרים רלוונטיים נוספים, ככל שקיימים.

לעוד פרטים על עוסק מורשה ניתן למצוא בקישור הבא:

 

נשמח להכיר ולסייע

ניסים סיונוב
ניסים סיונוב

ניסים סיונוב, רואה חשבון מוסמך (C.P.A (ISR , בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות וחבר לשכת רואי חשבון. הקים את המשרד הפועל משנת 2016 ולו קהל לקוחות נרחב ומגוון.

פנו אלי לתיאום שיחה»

תגובות ושאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *